Кампании

ot-mazzetto-igra-promocia-от-мазето-промоция-игра

Всеки печели награда с Ot Mazzetto
Правила за провеждане и участие в промоцията „ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА ot Mazzetto”

Всеки печели награда с Ot Mazzetto
Правила за провеждане и участие в промоцията „ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА ot Mazzetto”
1. Организатор
1.1. Промоцията „ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА ot MAZZETTO” е организирана от „Биоплод“ ЕООД, със седалище и удрес на управление: гр. Варна, ЗПЗ, ул. „ Уста Колю Фичето“55, с ЕИК: 202511853, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет на „Стената“ (“Timeline”) на ot Mazzetto във Facebook:
http://bit.ly/2fcfZbz
1.2. Изпълнител на Промоцията е „Биоплод“ ЕООД, наричан за краткост „Изпълнител“
1.3. Промоцията „ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА ot MAZZETTO” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Ot Mazzetto.
2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
2.1. Промоцията „ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА ot MAZZETTO”, наричана по-долу за краткост „Промоцията“, стартира от 01.11.2016г и продължава до изчерпване на наградите.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията ще бъде проведена в определени търговски обекти на територията на Република България. Всеки търговски обект ще определи период, написан на промоционален плакат, през който промоцията ще бъде активна на територията му. В случай, че след изтичането на определения период има останали количества промоционални продукти и награди, то срокът се удължава до продажбата им на крайни клиенти.
2.4. В случай, че наградите в Промоцията бъдат изчерпани, промоцията се прекратява.
3. Право на участие
3.1. В тази Промоция право на участие има всяко дееспособно лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившия е на възраст до 14 години, ненавършени до 31.12.2016 включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица работещи в „Биоплод“ ЕООД и служители на търговските обекти, където се провежда промоцията, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.2. Правото на участие в Промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
4. Участващи продукти
4.1. В Промоцията участват следните видове продукти:
Напитка с плодове Ягоди 1л / 330мл
Напитка с плодове Малини 1л / 330мл
Напитка с плодове Къпини 1л / 330мл
Напитка с плодове Дюли 1л / 330мл
Напитка с плодове Арония 1л / 330мл
Напитка с плодове Кайсии 1л / 330мл
Напитка с плодове Праскови 1л / 330мл
Напитка с плодове Круши 1л / 330мл
Напитка с плодове Сини сливи 1л / 330мл
Напитка с плодове Цариградско грозде 1л / 330мл
Напитка с плодове Череши 1л / 330мл
Напитка с плодове Вишни 1л / 330мл
Напитка с плодове Грозде 1л / 330мл
Напитка с плодове Ябълки 1л / 330мл
Напитка с плодове Джанки 1л / 330мл
Напитка с плодове Червен касис 1л / 330мл
Напитка с плодове Черен касис 1л / 330мл
Напитка с плодове Дренки 1л
Напитка с плодове Трънки 1л
Напитка с плодове Шипки 1л
Напитка с плодове Бели череши 1л
Напитка с плодове Ошав 1л
Напитка с плодове Тиква с канела 1л
Сироп Мащерка 250мл
Сироп Маточина 250мл
Сироп Жълт равнец 250мл
Сироп Роза 250мл
Сироп Липа 250мл
Сироп Бял бъз 250мл
Сироп Лавандула 250мл
Сироп Жълт кантарион 250мл
Сироп Мента 250мл
Сироп Акация 250мл
Сироп Смокинови листа 250мл
Сироп Джанка 250мл
Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.
5. Начин на провеждане на промоционалната кампания
5.1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка. През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марката „ot Mazzetto” напитки с плодове 1л х 1брой, или 330мл х 2броя или сироп 250мл х 1брой (Условие). При покупка, изпълняваща условията, маркирана на един касов бон, на касата на съответния търговски обект, в който се провежда Промоцията, участниците получават скреч карта. Всеки от участниците в Промоцията получава по една скреч карта за всяка отговаряща на Условието покупка. След изтриане на указаната зона върху скреч картата, участниците разбират коя от наградите по т.6.1. печелят. Участникът предава на касиера картата с „късмета“ преди да напусне зоната на касите на съответния търговски обект и получава веднага съответната спечелена награда. Всички карти са печеливши! В случай, че участникът не провери на момента /непосредствено след заплащането на продуктите на касата на съответния търговски обект/ дали печели и по-късно се окаже, че е спечелил награда, той губи правото да получи награда.
5.2. За да спечелят някоя от наградите, участниците в промоцията трябва:
1. Да са закупили продукти от марката „ot Mazzetto” напитки с плодове 1л х 1брой, или 330мл х 2броя, или сироп 250мл х 1брой, участващи в Промоцията по време на активния за съответния търговски обект период на Промоцията;
2. Да предоставят на касиера в обекта касовата си бележка и да поискат своята скреч карта;
3. Да изтъркат на място в зоната на касите скреч картата и да получат наградата си, според „късмета“
5.3. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашата „Стена“ във Facebook: http://bit.ly/2fcfZbz
6. Награди
6.1. Наградите в Промоцията са, както следва:
6.1.1. Подложка за чаша – общо 17 000 ( седемнадесет хиляди) броя
6.1.2. Оригинален магнит за хладилник – общо 4250 ( четири хиляди двеста и петдесет) броя
6.1.3. Ключодържател – бутилка – общо 4250 ( четири хиляди двеста и петдесет) броя
6.2. Получаване на наградите:
6.2.1. Спечелилите награда по т. 6.1.1., 6.1.2. и 6.1.3. я получават веднага от търговския обект, в който са участвали в Промоцията – срещу предоставяне на печелившата скреч карта, заедно със съответната касова бележка или нейно копие.
6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
7. Условия за валидност
7.1. За да спечели, участникът в Промоцията трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
1. Да отогваря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
2. Да е предоставил касовата бележка или нейно копие на касата за удостоверяване на съдържанието й в съответствие с настоящите Правила;
3. Да изтърка на място в зоната на касите получената скреч карта.
7.2. Проверка относно валидността на касовите бележки и съответствието им с тези правила ще бъде извършена от касиерите в търговския обект при спечелване на награда. Проверката относно валидността на получените касови бележки ще бъде извършвана към момента на предоставянето на скреч картата. Касовите бележки на участници, които не отговарят на установените в правилата условия, няма да бъдат допускани до участие. В случай на спор относно валидността на някои от касовите бележки, решението на Организатора е окочателно.
7.3. Организаторът не поема отговорност за:
1. Повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание;
2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на търговските обекти, в които се провежда Промоцията.
8. Правни спорове
8.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
9. Прекратяване на промоционалната кампания
9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията, при условията на т.2.4. от настоящите Правила, както и при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
10. Разни
10.1. Всеки участник в Промоцията „ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА ot MAZZETTO” се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.